viac
viac
viac

SPRÁVNE PRÁVO

Správne právo možno zaradiť medzi významné odvetvie slovenského práva verejného. Správne právo upravuje  vzťahy v oblasti verejnej správy  medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Správne právo môžeme rozdeliť na :
Správne právo procesné – niekedy nazývané aj formálne správne právo, ktoré obsahuje procesný postup subjektov, ktorý sa využíva pri uplatňovaní práv a povinností, za účelom ktorých subjekty vstupujú do právnych vzťahov. Správne právo tvorí súbor právnych noriem, ktoré upravujú časť vzťahov v oblasti verejnej správy. Hlavným prameňom Správneho práva procesného je zákon č. 71/1967 Správny poriadok.
Správne právo hmotné – správne právo hmotné obsahuje také administratívnoprávne normy, obsahom ktorých sú právom chránené záujmy práva a povinnosti subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov.

Verejná správa
Verejnou správou rozumieme  správu  verejných vecí, teda správa ako taká vo verejnom záujme. Táto správa sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte. Pre túto výkonnú moc je charakteristické, že ide najmä o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú správu verejných záležitostí. Verejná správa funguje na troch stupňoch: štát – kraj – obec. Verejná správa je organizovaná na troch úrovniach. Každá úroveň má svojich volených predstaviteľov, rozdelené úlohy a zodpovednosť. Verejná správa pozostáva z dvoch základných zložiek:

  • štátna správa
  • samospráva

Naša advokátska kancelára poskytuje poradenstvo v oblasti verejnej správy a to hlavne v oblasti správneho práva.  Predovšetkým sú to konania prebiehajúce na orgánoch štátnej správy, ako sú stavebné, daňové, colné úrady. Kancelária poskytuje zastupovanie klientov v konaniach týkajúcich sa správneho súdnictva.

Služby, ktoré poskytuje naša advokátska kancelária v oblasti správneho práva:

  • prejednávanie priestupkov pred orgánmi policajného zboru, zastupovanie v priestupkovom konaní,
  • právne rozbory týkajúce sa správneho práva a hlavne zákona č. 71/1967 Správneho poriadku,
  • vypracovanie návrhov za účelom podaní na orgány štátnej správy,
  • vypracovanie podnetov a návrhov vo veci nečinnosti orgánov verejnej správy a taktiež vo veciach nesprávneho postupu orgánov verejnej správy,
  • vypracovanie žaloby proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov,
  • konanie proti nečinnosti správnych orgánov a ochrana pred nezákonným zásahom správneho orgánu  podľa 5. časti zákona č. 99/1963 Z. z. Občianskeho súdneho poriadku
úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia